Elektronická studovna


Úvod do tělovýchovy zdravotně postižených


Studijní plán předmětu

Charakteristika:
V předmětu „Úvod do tělovýchovy zdravotně postižených“ seznamujeme studenty s obsahem studijního směru, který je zaměřen na pohybovou výchovu a vzdělávání osob se zdravotním postižením. Podáváme v něm ucelenou informaci o jednotlivých předmětech, které tvoří základ tohoto vzdělávání i povinně volitelných předmětech, které v návaznosti na povinný základ profilují studenty k práci s osobami se zdravotním postižením. Studenty poučíme jak vyhledávat a shromažďovat odborné informace pro studium, citovat literaturu v seminárních pracích apod.
Povinně volitelný předmět 1.ročník, 2.semestr, 28 Z, 2 kredity

Garant předmětu:
Doc. PhDr. Pavel Strnad, CSc.

Obsah výuky:
Semináře
 1. Základní informace o zvoleném studijním směru, jeho vývoj a současný stav. Rozbor studijních povinností v jednotlivých semestrech, otázky výuky na kurzech, možnosti aktivně se zapojit do dobrovolné práce s osobami se zdravotním postižením v průběhu studia apod.
 2. Význam filosofického uvažování v pedagogické profesi a zvláště pak v profesi zaměřené k práci s osobami zdravotně postiženými. Základy vyučovacích předmětů, které prostupují pětiletým studiem - etika, estetika, filosofie výchovy apod. s ohledem k profilu studijního směru.
 3. Studium tělovýchovy zdravotně postižených v zahraničí. Seznámení s možnostmi získat zahraniční zkušenosti jak v průběhu krátkodobých, tak i dlouhodobějších studijních pobytů. Informace o předpokladech pro zahraniční studijní pobyty.
 4. Problematika zdravotního postižení. Definice zdravotního postižení. Typy a příklady zdravotního postižení a jeho dopad na kvalitu života jedince. Biografické a autobiografické materiály. Vztah konkrétních zdravotních postižení k jednotlivým vědním oborům (medicíně,psychologii, pedagogice, filosofii apod.).
 5. Zdravotní aspekty pohybových aktivit osob se zdravotním postižením. Pohyb, jako základní fenomén uzdravující člověka. Pohybové aktivity pro zdraví lidského organismu z pohledu epidemiologie a preventivní medicíny. Problematika indikací a kontraindikací u jednotlivých zdravotních oslabení či postižení. Možnosti řešení v rámci zdravotní TV a aplikovaných pohybových aktivit.
 6. Turistika a sporty v přírodě pro osoby se zdravotním postižením. Přírodní prostření a jeho využití v programech výchovy v přírodě pro osoby se zdravotním postižením. Příklady programů. Obsah jednotlivých kurzů zaměřených na turistiku a sporty v přírodě v jednotlivých ročnících se zvláštním zřetelem na profilující kurzy ke studijnímu oboru.
 7. Zdravotní aspekty plavání. Význam plavání jako důležité pohybové aktivity v resocializačním procesu osob se zdravotním postižením. Ukázky z vyučovacích hodin plavání žáků se zdravotním postižením. Informace o profilujících kurzech z plavání v průběhu pětiletého studia.
 8. Lyžování osob se zdravotním postižením. Ucelená informace o možnostech sjezdového a běžeckého lyžování osob se zdravotním postižením. Význam vlastní lyžařské dovednosti pro umění modifikovat metodiku lyžařského výcviku. Možnosti lyžařského zdokonalování v průběhu studia na UK FTVS s možností získat kvalifikační osvědčení.
 9. Sport jako součást života člověka se zdravotním postižením. Sport jako významný společenský jev. Pozitiva a případná rizika sportovní činnosti osob se zdravotním postižením. Adaptační principy pro správnou aplikaci sportovní činnosti u jednotlivých skupin osob se zdravotním postižením.
 10. Sportovní hry a jejich význam v tělovýchově osob se zdravotním postižením. Vývoj sportovních a pohybových her pro osoby se zdravotním postižením. Příklady sportovních a pohybových her v současné době. Význam vlastní herní pohybové dovednosti pro umění modifikovat pohybovou činnost případně i pravidla tak, aby hra byla osobám s příslušným typem zdravotního postižení přístupná.
 11. Základní seznámení s problematikou umělecké výchovy výtvarné, hudební, taneční a literárně dramatické, jakožto motivačního zdroje v životě osob se zdravotním postižením. Vymezení jednotlivých uměleckých prostředků a všeobecný nástin dějin lidské umělecké aktivity.
 12. Možnosti vyhledávání literárních odborných zdrojů a práce s nimi.Základní metodologické informace o psaní seminárních prací – jak je psát, jak správně citovat literaturu, proč je psát apod. Příklady seminárních prací.
 13. Beseda se zdravotně postiženým sportovcem nebo návštěva školního zařízení, kde se vyučuje tělovýchova pro zdravotně postižené, případně návštěva sportovního klubu.
 14. Seminář k zápočtovým úlohám studentů.
Požadavky na zápočet: 100% účast ve výuce, zpracování zápočtové práce

Literatura:

Doporučená:
 1. BLAŽEK, B. OLMROVÁ,J. , Světy postižených, Praha : Avicenum, 1988. 181 s
 2. KÁBELE, J. , Sport vozíčkářů , Praha : Olympia, 1992. 199 s. ISBN 80-7033-233-6.
 3. NOUZA, J. , Rytíři naděje , Praha : Avicenum, 1993. 112 s. ISBN 80-201-0250-7.
 4. , Give it to go: Including people with disabilities in sport and physical activities. , Australian Sports Commission, 2001.
 5. SHERRILL, C. A., dapted Physical Activity, Recreation and Sport : Cross disciplinary and Lifespan, Boston, WCB/McGraw/Hill, 1988.
 6. WINNICK, J. , Adapted Physical Education and Sport , 3. ed. Champaign : Human Kinetics, 2000.

Soubory ke stažení

Prosím, vyberte si příslušnou sekci.

Dokumenty ke staženíPDF soubory ke staženíPrezentace ke stažení

© Jakub Hruška, 2007