5. Populace, výběry, reprezentativita

5.1. Smysl výběrového šetření. Populace, cílový, základní a výběrový soubor

5.2. Reprezentativita výběrového souboru

5.3. Chyba výběru, vychýlení a přesnost, standardní chyba výběru

5.3.1. Standardní chyba výběru

5.4. Pravděpodobnostní výběry

5.4.1. Náhodný výběr a jeho výhody

5.4.2. Typy pravděpodobnostního výběru

5.5. Ostatní typy výběrů - nepravděpodobnostní

5.5.1. Kvótní výběr (Srovnej [Moser-Kalton 1971:127-137])

5.5.2. Systematický výběr

5.5.3. Výběr úsudkem

5.5.4. Výběr nabalováním

 

5.1. Smysl výběrového šetření. Populace, cílový, základní a výběrový soubor

Sociologie vypovídá o společenských jevech, populacích osob, souborech jednotek, které vytvářejí společenská seskupení jako jsou rodiny, obce, podniky, sociální skupiny, národy, státy a pod. V sociologickém výzkumu nezjišťujeme údaje o všech jednotkách, u nichž lze daný jev sledovat. Součástí naprosté většiny výzkumů je výběrové šetření, které slouží k volbě dílčího souboru jednotek, na němž je provedeno zkoumání. Výsledky takového zkoumání jsou pak zobecňovány na soubor zahrnující všechny uvažované jednotky.

Soubory jednotek nazýváme populace a úkolem výběrového šetření je zajistit, aby výsledky platné pro zvolený zkoumaný podsoubor byly zobecnitelné na celý soubor.

Populace  = soubor jednotek, o nichž vypovídá výzkum.

 

Vzhledem k tomu, že  některé jednotky souboru, pro nějž chceme vyslovit závěry sociologického výzkumného šetření jsou pro výzkum nedostupné, rozlišujeme mezi cílovou populací = to je populace, na niž bychom chtěli vztáhnout naše výzkumné závěry, a základním výzkumným souborem, což je nejširší zachytitelný soubor jednotek.

Cílová populace   = soubor jednotek, pro které chceme vyslovit
                    závěry.

Základní populace = (základní soubor) soubor jednotek, které
                    v dané situaci zastupují cílovou populaci.

 

PŘ.: cílová populace = soubor obyvatel ČSFR
     základní soubor = obyvatelé ČSFR mimo dlouhodobě žijících
                       v cizině

 

PŘ.: cílová populace = žáci základních škol v ČSFR
     základní soubor = žáci základních škol mimo těch, kteří
                       jsou dlouhodobě v nemocničním ošetření
                       nebo v cizině, např. s rodiči

 

PŘ.: cílová populace = rodiny s dětmi
     základní soubor = alespoň jeden z rodičů pobírá příspěvek
                       na některé dítě

 

PŘ.: cílová populace = města v České republice
     základní soubor = města zapsaná v lexikonu měst a obcí
                       v České republice

 

PŘ.: cílová populace = zločiny na území hlavního města Prahy
     základní soubor = jen zločiny evidované orgány policie,
                       prokuratury, soudů

 

Výzkumné šetření většinou nelze, z ekonomických a praktických důvodů, provádět na všech jednotkách základního souboru resp. cílové populace. Musíme provádět výběr jednotek ze základního souboru. V každém jednotlivém šetření, které není prováděno na celé populaci (jednotek), zastupuje základní soubor výběrový soubor (výběr, setkáme se také s označením vzorek, z anglického sample).

Výběrový soubor = je soubor jednotek (pro něž jsou k dispozici data nebo pro něž tato data získáváme), který zastupuje základní soubor
ve výzkumu. Výsledky pro něj zjištěné mají být zobecnitelné na základní soubor.

 

Abychom byli schopni zvolit výběrový soubor, jehož výsledky by zastoupily údaje za nedostupný celek, používáme tzv. oporu výběru. Tou je buď seznam jednotek základního souboru nebo několikastupňový předpis výběrových kroků zajišťující předepsanou šanci být vybrán pro všechny uvažované jednotky základního souboru.

Opora výběru  = seznam jednotek cílové nebo základní populace,                    z nějž je vybírán zkoumaný výběrový soubor nebo jednoznačný výběrový předpis, kterým je tento soubor získán

 

Účelem výběrového souboru je poskytnout údaje, které by bylo možno zobecnit na celý základní soubor.

Zkoumat populaci výběrového souboru je:
- levnější
- rychlejší (zvládnutelné v kratším čase)
- je možno zajistit standardnější provedení
- často ani technicky nelze zkoumat celý
  základní soubor

 

Důvody výběrového šetření:

 

  některé populace není možno zkoumat celé

a) všechny jejich jednotky nejsou dostupné

b) na výzkum není tolik času

c) finanční důvody - výzkum by byl příliš drahý
   Např. nikdo není v současné době schopen organizovat výzkum
         všech obyvatel světa.

d) některé typy zkoumaných problémů vyžadují zničení
   zkoumaných jednotek v průběhu výzkumu
   Př.: bariérové zkoušky automobilů
        zkoušky odolnosti proti korozi a pod.

e) větší přesnost při výzkumu problémů, při nichž je obtížné

   zastihnout všechny členy populace
   (např. rozptýleni v nedostupné oblasti)