6.6. Vnitřní a vnější validita

 

Při přípravě a provádění výzkumů, zvláště experimentů sledujeme platnost (validitu) výsledků. V literatuře [viz.např. Moser-Kalton:233] je rozlišována vnitřní (interní) validita a vnější (externí) validita.

Vniřní validita se týká otázky, zda je použita vhodná míra pro zjišťování vlivu experimentální proměnné. Měříme opravdu to, co chceme měřit?

Vnější validita se týká zobecnitelnosti výsledků zjištěných ve výběrovém šetření na širší populace. Platí to, co jsme zjistili pro výběrový soubor, také pro celou populaci?