Co je kritické myšlení

Kritické myšlení je schopnost myslet jasně a racionálně. To zahrnuje schopnost myslet reflektujícím způsobem a nezávisle. Základní dovednosti kritického myšlení jsou:

bulletrozumět logickým spojením myšlenek,
bulletidentifikovat, sestavovat a vyhodnocovat argumenty,
bulletnalézat inkonzistence a chyby v uvažování,
bulletřešit problémy systematicky,
bulletidentifikovat relevanci a význam myšlenek,
bulletreflektovat zdůvodnění vlastních názorů a přesvědčení.

 

 

American Philosophical Association:

Critical thinking: a Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assesment and Instruction

The Delphi Report ERIC doc. no ED315423 1990

 

Kritickým myšlením rozumíme účelové, seberegulující a sebeopravné uvažování, které vyústí do interpretace, analýzy, ohodnocení a úsudku a také do  zdůvodnění provedených úvah, které zohlední dostupnou evidenci a konceptuální, metodologické, kriteriální a kontextuální aspekty.

Kritické myšlení je důležité jako prostředek zkoumání. Kritické myšlení je osvobozující silou ve vzdělávání a mohutným zdrojem rozvoje v osobním a civilním životě. Třebaže není synonymem "dobrého myšlení",  kritické myšlení je význačným a zdokonalujícím fenoménem lidského života. 

Ideální "kriticky myslící  člověk" je bytostně zvědavý, dobře informovaný, spoléhající se na rozum, otevřený, flexibilní,  nestranný při hodnocení,  čestný při posuzování osobních vlastností, rozvážný při rozhodování, ochotný opravit své názory, jasný ve formulacích, ukázněný v složitých situacích, pilný při hledání relevantních informací, přiměřený ve volbě kritérií, cílený při zkoumání a vytrvalý při hledání výsledků, které budou tak přesné, jak dovolí předmět zkoumání a okolnosti.  Výchova takového jedince znamená pracovat směrem k tomuto ideálu. To zahrnuje rozvoj schopností kritického myšlení podporováním takových dispozic, které konsistentně vedou k užitečným pohledům a jež jsou základem racionální a demokratické společnosti.