Univerzita Karlova v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu

Katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky TV a sportu
PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D.

Vyučované předměty

PPPD071 Psychologie, PPPD135 Psychologie sportu, PPPD139 Stress management, PPPD116N Sociální psychologie, psychologie sportu,
PPPD140N Sociální psychologie, psychologie sportu, PPPD168N Sociální psychologie, psychologie sportu, PPPD021 Psychologie odolnosti,
PPPD098 Psychologie odolnosti, PPPD038 Somatorelaxace, PPPD697 Kinesiotherapy, PPPD070C General Psychology, PPPD071C Psychology,
PPPD135C Sports Psychology, PPPD689 Sports Psychology

Místnost

H 201, hlavní budova, 2. patro

E-mail

harbichova@ftvs.cuni.cz

Telefon

(+420) 22017 2012

Konzultační hodiny

viz. nástěnka SISu

Profesní charakteristika

PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D. je absolventkou pregraduálního studia Psychologie na FF UK a Tělesné výchovy na FTVS UK (2009, titul Mgr.),
postgraduálního doktorského studia Kinantropologie na FTVS UK (2014, titul Ph.D.) a v roce 2015 složila státní rigorózní zkoušku (titul PhDr.).
Na FTVS UK působí od roku 2009 jako vědecká pracovnice v Psychosociální laboratoři, asistentka na Oddělení psychologie a poradkyně
v Pedagogicko-psychologické poradně. Od roku 2015 je odbornou asistentkou na Oddělení psychologie FTVS UK. Je členkou Akademického senátu,
České kinantropologické společnosti, Evropské federace Sportovní psychologie (FEPSAC) a Evropské sítě mladých odborníků v oblasti sportu (ENYSSP).

Realizované granty

Granty – hlavní řešitelka:

Grantová agentura UK v Praze (2012-2014): Převod diagnostického prostředku Sport motivation scale do českého prostředí;
přidělené finanční prostředky: 159.000,- Kč

Grantová agentura UK v Praze (2009-2010): Překlad a mezikulturní validizace Social physique anxiety scale;
přidělené finanční prostředky: 171.000,- Kč

Granty – aktivní zapojení:

PRVOUK 39 - Společenskovědní aspekty zkoumání lidského pohybu (dílčí úkol Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově, 2012-2015).
Poskytovatel: UK v Praze, koordinátor: prof. PhDr. Marek Waic, CSc.

Výzkumný záměr MSM 0021620864 (2007-2013): Aktivní životní styl v biosociálním kontextu (dílčí úkol VZ: Psychosociální aspekty životního stylu).
Poskytovatel: MŠMT ČR, hlavní řešitel: Prof. Ing. Václav Bunc, CSc.

Specifický vysokoškolský výzkum (2011-2014): Společenský kontext pohybových aktivit české populace.
Poskytovatel: MŠMT ČR, hlavní řešitel prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc.

Grantové projekty Psychosociální laboratoře FTVS UK

Odborné zaměření

Sebedeterminace, motivace ve sportu – vztah k celkové sebeúctě a tělesnému sebevnímání, sociální tělesná úzkost

Studijní materiály

viz. nástěnka SISu

Informace pro studenty

viz. nástěnka SISu

Termíny zkoušek

Termíny ZK jsou ve zkouškovém období vypsány v SISu

Publikace

Na začátek stránky© 2008, vytvořil webmaster, poslední aktualizace 2009-09-29 14:17:59