VOCABULARY FOR CHAPTERS 1 - 7
A

abdomen  břicho
abdominal  břišní
abdominals, abs  břišní svaly
ability  schopnost
academic  akademický, školní, vysokoškolský
accomplish goals  splnit cíle
accuracy  přesnost
Achilles tendon  Achillova šlacha
acidity  pH factor, kyselost
acknowledge  uznat
action  akce, činnost, práce
    arm action  práce paží při pohybu
    leg action  práce nohou při pohybu
activation  aktivace, zapojení
     delayed muscle activation  zpožděná aktivace svalu
     inhibited muscle activation inhibovaná svalová aktivace
adapted physical education  tělesná výchova a sport pro tělesně postižené
adenosine triphosphate, ATP adenosin trifosfát
adjust  přizpůsobit, seřídit
administration  administrativa, správa, řízení
admission  přijetí ke studiu
admit (to)  přijmout (ke studiu)
     be admitted  být přijat ke studiu
adopt a position  zaujmout pozici
adopt a style  přijmout styl
advertising  reklama
advisor  školitel
aerials  akrobatické skoky na lyžích (disciplina)
aerobatics  letecká akrobacie
aerobic  aerobní
ageing symptoms  příznaky stárnutí
agility  obratnost, hbitost
air sports  letecké sporty
airways  cesty dýchací
all-season sports  celoroční sporty
allocate  přidělit, udělit
alveolar  alveolární
alveolus pl. alveoli  plicní sklípek
anaerobic anaerobní
anchoring the feet  upevnění nohou (k podložce)
angulation  odklon od osy, zahnutí
ankle  kotník, hlezenní kloub
anus  řiť
aorta  aorta
apart  od sebe (nohy, chodidla), rozkročmo
apparatus  nářadí
appendix  červovitý přívěsek slepého střeva, apendix
applicant  uchazeč
application  přihláška (ke studiu)
apply (for admission) přihlásit se (ke studiu)
approach  přístup; rozběh
arm  paže
archery  lukostřelba
arrangement  uspořádání
artery  tepna
     coronary artery  koronární (věnčitá) tepna
     pulmonary artery  plicní tepna
artistic cycling  krasojízda
aquatics  plavecké sporty
assess  posuzovat, hodnotit
assessment  hodnocení, klasifikace
assign  zadat (práci, úkol)
assignment  zadání (práce, úkolu)
assistant professor  odborný asistent
associate professor  docent
association  asociace, svaz
atrium pl. atria  srdeční síň
attach  upínat se, připojit
attachment  úpon
attain  dosáhnout, docílit
     attain habilitation/professorship  habilitovat/dosáhnout profesury
alter  změnit, pozměnit
award  udělit (akademický titul)
axon  výběžek (dlouhý) neuronu, neurit

B

B.A. (bachelor of arts)  zkratka pro akademický titul bakaláře v humanitní oblasti
back  záda
     back muscles   zádové svalstvo
backbone  páteř
background  zázemí
ball of the foot  přední část chodidla, bříško
ban  s  zákaz činnosti, startu, v  zakázat, suspendovat, distancovat
     life ban  doživotní zákaz startu
banned  zakázaný
beat  porazit (soupeře)
behaviour  chování, jednání
bend* – bent – bent  pokrčit, skrčit, ohnout, ohýbat
     bend the arm at elbows/legs at the knees  pokrčit paže v loktech/nohy v kolenou
     bend the knees/upper body/elbows  pokrčit kolena/ohnout trup-např. předklonit, zaklonit, uklonit/pokrčit lokty
benjamins  žáci (ve sportu)
bent  pokrčení, ohnutí
biceps  biceps
board  komise, rada
bobsleigh  boby
boccia  sport pro postižené – obdoba hry Petángue
bone  kost
bouncing  hmitání
bout  zápas, kolo, (jedna) hra
break record  překonat rekord
break rules  porušit pravidla
breathe  dýchat
breathing  dýchání
bring* - brought – brought  přenést, přenášet (např. paže do nějaké pozice), pohybovat (pažemi nebo nohama)
     the arms are brought forward  paže se pohybují vpřed
bronchus pl. bronchi  [broŋkәs, broŋkai] průduška pl. průdušky
bronchial stem  bronchiální kmen
bronchiolus pl. bronchioli  průdušinka, pl. průdušinky
bruising  zhmoždění, krevní výron
BSc (bachelor of science)   zkratka pro akademický titul bakaláře v oblasti Sport and Exercise Science
buttocks  hýždě  
byproduct  vedlejší produkt

C

caecum [si:kәm]   slepé střevo
calf pl. calves lýtko
   calf stretch  cvik na protažení lýtkových svalů
canoe touring  vodní turistika
capillary  kapilára
carbohydrate  karbohydrát
carbon dioxide  oxid uhličitý
cardiac output  minutový objem srdeční
chariot races  závody klusáků
carpal bones  zápěstní kosti
charter  charta
cartilage  chrupavka
cavity  dutina
cervical  krční
chair  vedoucí katedry
championship  mistrovství, šampionát
Chancellor  rektor
chin  brada
circle  kroužit, provádět krouživý pohyb
circling  kroužení
clarify  objasnit
clasp (the hands)  sevřít, sepnout (ruce)
class, classes  vyučovací hodina, výuka
clavicle  klíční kost
cleave  rozštěpit
climbing  lezení
coach  trenér; trénovat
command  povel; nařídit, přikázat
competitive sport  soutěžní/ závodní sport
conditioning training  kondiční trénink
contest  zápas, boj, utkání, soutěž
cool-down  zklidnění, vychladnutí
courage  odvaha
coccygeal [kәk׀sidžjәl]   kostrční
college  vysoká škola (většinou nabízející pouze bakalářské studium), fakulta, vyšší odborná škola
colon  tlusté střevo
     ascending colon  vzestupný tračník tlustého střeva
     descending colon  sestupný tračník tlustého střeva
     sigmoid colon  esovitá klička tlustého střeva
     transverse colon  příčný tračník tlustého střeva
colloquial  hovorový, hovorový výraz
combat  zápas, boj
     combat sports  úpolové sporty
complementary space  komplementární prostor
conclude  zakončit, završit
conduct  vést
conscious  vědomý
consumption  spotřeba
cool-down  závěrečné zklidnění, vyklusání, protažení a kompenzační cvičení
coursework  práce studenta ve výuce, zápočet
crack  prasknout, zlomit se
creatine phosphate, CP  kreatin fosfát
credit  kredit, kreditní bod, zápočet
     credit-book  studijní průkaz, index
cross-country skiing  běh na lyžích
cross-legged  zkřižmý, zkřižmo, s nohama zkříženýma, nohy jsou pokrčeny v kolenou
     cross-legged sitting  turecký sed
crowd  diváci, dav
CT scan  počítačová tomografie
cup  pohár
curl  ohnout, svinout, postupně zavinout, odvinout (např. trup od podložky)
curl-up  varianta cviku “sed-leh”, kdy dochází pouze k částečnému odvíjení trupu od podložky, trup  
     ani hlava se nedotknou stehen či kolen, bez hmitání
cycleball  kolová (sport)

D

Dean  děkan
     Dean’s advisory board  kolegium děkana
     Dean’s Office  děkanát
defeat  porazit (soupeře)
defense  obhajoba
     thesis defense   obhajoba diplomové práce
degree  akademická hodnost, titul
    degree holder  nositel akademického titulu
    degree programme  studijní program/obor bakaláře v oboru TVS
    bachelor’s degree  titul bakaláře
    master’s degree  titul magistra
    professional doctoral degree   profesní doktorát (např. PhDr.)
dendrite  výběžek (krátký) neuronu, dendrite
department  katedra, oddělení
deplete (in)  zbavit se, být ochuzen (o)
depleted  ochuzená
deputy (to the Head)  zástupce vedoucího
deteriorate  zhoršit se
detraining  pokles trénovanosti
diaphragm  bránice
digestive system  trávicí systém/ aparát
diploma   diplom
     diploma in a subject  diplom v nějakém oborou
dislocation  dislokace, vykloubení
displace  posunout se (kosti při zlomenině), dislokovat
displacement  posun kostí při zlomenině, dislokace
disability  postižení
disappointment  zklamání
dissertation  diplomová práce (většinou se ale jedná o práci doktorskou, disertaci)
distinguish  rozpoznat
distal  distální
diving   skoky do vody, 2  potápění
division  sekce, oddělení
doctoral  doktorský
doctorate  doktorát
     research doctorate  vědecký doktorát (Ph.D.)
dog-sledging  psí spřežení (závody)
downhill race  závod ve sjezdu (na lyžích)
dressage  drezura
drill  cvičení, cvik
drive* - drove - driven  s  švihový, dynamický pohyb vpřed (např. švihová práce nohou při běhu), v  pohybovat         (se) švihem a dynamicky vpřed
    leg drive  záběrová fáze při běhu, rychlý, švihový, dynamický pohyb kolena a stehna vpřed
drudgery  dřina
duodenum   dvanáctník, část tenkého střeva
duration  trvání

E

ECTS European Credit Transfer System  Evropský kreditní systém
educator  vyučující
effort  úsilí
elite athlete  vrcholový sportovec
elite sport  vrcholový sport
encourage  povzbuzovat
endurance  vytrvalost
energy system  energetický systém
enter for (a race)  přihlásit se (do závodu)
enthusiasm  nadšení, entusiasmus
environment  prostředí
equestrian  jezdectví
equipment  vybavení
esophagus  jícen
evaluate hodnotit
event  1  událost, závod, disciplina
examination, exam  zkouška
     entrance/entry examination  přijímací zkouška
     take/sit for an exam  jít ke zkoušce, skládat zkoušku
     re-sit (an exam)  skládat zkoušku v opravném termínu
     examination period  zkušební období
examine  zkoušet
examiner  examinátor, zkoušející
exercise   cvik, cvičení, tělesná zátěžv  cvičit, provádět cvičení
     exercise physiology  fyziologie tělesné zátěže
exert (effort)  vynaložit (úsilí)
exertion  vynaložení sil, úsilí
exhalation  výdech
exhale  vydechnout
exhaustion  vyčerpání
expenditure  výdej
expiration  výdech
expire  vydechnout
extend  natáhnout, napnout
extension  extenze, napnutí, propnutí, natažení, výběžek (nervové buňky)
extensor  sval způsobující extenzi v kloubu
extremity  končetina
     lower extremity  dolní končetina
     upper extremity  horní končetina

F

faculty  fakulta
fail (an exam)   neuspět (u zkoušky)
fat  tuk
fatigue  únava
feature   rys,  uvádět, hrát důležitou roli
femur  kost stehenní
fencing  šerm
fibula  lýtková kost
figure skating  krasobruslení
fine  jemný
     fine motor skills  jemná motorika
fitness  kondice, zdatnost
     physical fitness  tělesná zdatnost
flat  plochý, umístěný plochou k podložce
     keep the feet/hands flat on the floor nohy/ruce spočívají na podložce 
flat water canoeing  rychlostní kanoistika
flatten  vyrovnat, přitisknout (např. bederní páteř) k podložce při cvičení
flex  pokrčit, ohnout
flexibility  ohebnost, pružnost, flexibilita
flexion  flexe, pokrčení, ohnutí
flexor  sval způsobující flexi v kloubu
focus on  zaměřit se na
football tennis  nohejbal
footwork  práce nohou při styku s podložkou
forearm  předloktí
forehead  čelo
fracture  fraktura, zlomenina
     closed fracture  zavřená zlomenina
     comminuted fracture  roztříštěná zlomenina
     compound fracture  otevřená, komplikovaná zlomenina
     displaced fracture  dislokovaná zlomenina
     open fracture  otevřená zlomenina
     simple fracture  jednoduchá, nekomplikovaná zlomenina
     stress fracture únavová zlomenina
fuel  
živiny, palivo
full-time  na plný úvazek

G

gallbladder  žlučník
gas exchange  výměna plynů
gear  výstroj, výzbroj, vybavení, potřeby
gender  pohlaví
giant slalom  obří slalom
gluteals, glutes  hýžďové svaly
glycolysis  glykolýza
goal  cíl, branka
     goal games  brankové hry
goalball  hra pro nevidomé sportovce
governing body  řídící orgán (ve sportu)
grade  s  známka, hodnocení, klasifikovat, hodnotit, známkovat
graded  klasifikovaný, hodnocený známkou
     graded credit  klasifikovaný zápočet
grading scale  klasifikační stupnice
grading system  klasifikační řád
graduate  absolvovat, úspěšně zakončit celé studium
     graduate from a university  absolvovat (univerzitu)
     graduate student, grad  student magisterského, většinou však doktorského studia
graduation  absolutorium, úspěšné ukončení studia
     graduation ceremony  promoce
grant   grant, finanční dotace, v  udělit
grasp  uchopit, chytnout
groin  tříslo
gross  hrubý
     gross motor skills  hrubá motorika
guards  chrániče

H

habilitation  habilitace
hairline fracture  vlasová zlomenina, naštípnutí
half-pipe  U rampa (snowboardová disciplina)
hamstrings  hamstringy, svaly zadní strany stehna
handball  házená
handedness  preference užívání pravé či levé končetiny, pravorukost, levorukost
     left-handed  levoruký, levák
     right-handed  pravoruký, pravák
hang-gliding  létání na rogalově křídle
head of the department  vedoucí katedry
heal  hojit (se), léčit (se)
health-conscious  zajímající se o zdraví
heart  srdce
     heart rate  srdeční frekvence
     take the pulse, heart rate  měřit tepovou frekvenci heel  pata
hold  s  výdrž, v  držet
     hold the position for couple of seconds  vydržet v nezměněné pozici několik sekund
Hooligans  chuligáni
horse racing  dostihy
humerus  kost pažní
hunting  lov
hurdles  překážky (v atletice)

I

ice dancing  tance na ledě
ice sledge hockey  lední hokej pro postižené sedící na spec. saních
ileum  kyčelník, část tenkého střeva
illegal substance  zakázaná látka
imbalance  dysbalance (svalová)
imbed  začlenit, být součástí
impairment  postižení, defekt
improve zlepšit
incidence  výskyt
income  příjem (peněz)
indoor cycling  sálová cyklistika
induce  vyvolat, navodit, způsobit
inflammation  zánět
inhalation  nádech
inhale  nadechnout (se)
injury  zranění, úraz
innervate  inervovat
inspiration  nádech
instep  nárt
instruction  výuka
intestine  střevo
     large intestine  tlusté střevo
     small intestine  tenké střevo
involve  obsahovat, týkat se, vztahovat se k, zapojit
irritability  podrážděnost
issues  problematika, otázky, záležitosti

J

jejunum [dži׀džu:nәm]   lačník, část tenkého střeva
join a club  vstoupit do klubu
joint  kloub
judge  rozhodčí; rozhodovat
juniors  junioři, dorostenci

K

keep rules  dodržovat pravidla
keep-fit exercises  kondiční cvičení
knee  koleno
kneel  klečet, kleknout si
kneeling  klek, klečení, pozice v kleku
knight tournament  rytířský turnaj
knuckle  kloub prstu

L

lactic acid  laktát
     lactic acid system  laktátový systém
larynx  hrtan
league  liga
lean* - leant or leaned s  náklon, naklonění,   naklánět (se), klonit (se)
     lean forward/backward/to the side/against the wall  nakloňte se dopředu/zakloňte se/ukloňte se/ opřete se         o  stěnu
lecture  přednáška
     give/deliver lectures  přednášet
lecturer  asistent
lecturing  přednášková činnost
leisure activity  zájmová činnost (ve volném čase)
length  délka
lengthen  prodlužovat, natahovat
lid  víčko
lie* - lay – lain  ležet
     lie on your back/chest/side  položit se na záda/břicho/bok
life saving  záchranářství
ligament  vaz
limb  končetina
liver  játra
load  zátěž, zatížení
locomotion  lokomoce
lower  snížit, přejít do nižšího postavení, položit
     lower leg  bérec
     lower your arm back to the starting position  vraťte paži zpět dolů, do výchozího postavení
lowering  pokládání, položení, snížení
luge, skeleton  saně (olympijské discipliny)
lumbar [lambә]   bederní
lungs  plíce
lunge  výpad, skok (prudký pohyb vpřed)
lying (position)   leh, pozice v lehu
     lying on the back, back-lying position  leh na zádech
     lying on the chest, chest-lying position  leh na břiše
     lying on the side, side-lying position  leh na boku

M

M.A. (master of arts)   zkratka pro akademický titul magistra v humanitní oblasti
magnitude  velikost
major sports  hlavní sporty
Martial arts  bojová umění
match  zápas (ve sportovních hrách)
match-related practice  herní nácvik
medulla  prodloužená mícha
meniscus pl. menisci  meniskus
mesenterium  mezenterium, okruží
metacarpal bones  záprstní kosti
metatarsal bones  zánártní kosti
military  adj vojenský, s  jezdecká disciplina
minor sports  malé sporty
misalign  být v nesprávném postavení
moderate  střední, mírný (zátěž)
moguls  jízda v boulích (disciplina akrobatického lyžování))
motor  motorický
     motor skill(s)  motorická dovednost, motorika
     gross motor skills  hrubá motorika
     fine motors skills  jemný motorika
     motor performance laboratory  laboratoř sportovní motoriky
mountaineering  horolezectví
movement  pohyb
     movement pattern pohybový vzorec, struktura pohybu, pohybový stereotyp
motor unit  motorická jednotka
MRI (Magnetic Resonance Imaging)  magnetická rezonance
MSc (master of science)   zkratka pro akademický titul magistra v oblasti Sport and Exercise Science
multi-fragmentary   mnohočetný
muscle  sval
    adductor magnus muscle   [ә׀daktә] velký přitahovač stehna    
    anterior tibial muscle   [æn׀tiәriәtibiәl] přední sval holenní
    biceps brachii, biceps of the arm   [baisәps breikiai] dvojhlavý sval pažní
    biceps of the thigh  dvojhlavý sval stehenní
    brachial muscle  [breikiәl] ohýbač paže
    brachioradial muscle  [breikiә׀reidiәl] sval vřetenní
    com. extensor of fingers  natahovač prstů
    deltoid muscle  deltový sval
    deltoid muscle  sval deltový
    external oblique abdominal muscle   [ә׀bli:k] zevní šikmý sval břišní
    flexor of fingers  ohýbač prstů ruky
    flexor of the wrist  ohýbač ruky
    gastrocnemius [gæstrә׀kni:miәs]   sval lýtkový
    gluteus maximus, greatest gluteal muscle  velký sval hýžďový
    greater pectoral muscle,  pectoralis major velký prsní sval
    infraspinous muscle   [infrә׀spainәs] podhřebenový sval
    involuntary muscle  hladký sval
    latissimus dorsi [lætisimәs do:sai], broadest of the back  široký sval  zádový              
    long extensor of toes  dlouhý natahovač prstů              
    long peroneal  [perә׀ni:әl]muscle  dlouhý sval lýtkový          
    quadriceps muscle  čtyřhlavý sval stehenní
    rectus (straight) abdominal muscle  přímý břišní sval
    sartorius muscle [særtoriәs] sval krejčovský
    serratus anter. muscle [se׀reitәs] pilovitý sval
    skeletal muscle  kosterní, příčně pruhovaný sval
    sternocleidomastoid   [stә:nәklaidә׀mæstoid] zdvihač hlavy
    trapezius muscle   [trә׀pi:ziәs] sval trapézový        
    triceps of the arm   [traiseps] trojhlavý sval pažní
    triceps of the arm  trojhlavý sval pažní            
    ulnar extensor of the wrist   [alnә] natahovač ruky    
    voluntary muscle  kosterní, příčně pruhovaný sval
muscular  svalový, týkající se svalů
     muscular soreness  bolest svalů
     muscular stiffness  ztuhlost svalů
musculoskeletal  muskuloskeletální, pohybový

N

nasal cavity  nosní dutina
nervous system  nervový systém
     autonomic nervous system  autonomní nervový systém
neuron  neuron, nervová buňka
     afferent neuron  aferentní, vzestupný, dostředivý neuron
     efferent neuron  eferentní, sestupní, odstředivý neuron
     motor neuron  motorický, hybný neuron, motoneuron
     sensory beuron  sensitivní neuron
neurotransmitter  neurotransmiter
nostrils  nosní dírky

O

oath  slavnostní slib (promoční)
objective  cíl, smysl
observe rules  dodržovat pravidla
occur  objevovat se, vyskytovat se
official  činovník, pracovník
off-season  mimosezóna, mimozávodní/přípravné období
opponent  soupeř
orienteering  orientační běh
outcome výsledek
overload  přetížení
overstretching  nadměrné protažení, natažení
overtraining  přetrénování
overuse  přetížení, přetěžování
oxygen  kyslík
oxygen-rich  bohatá na kyslík, okysličená (krev)
oxygenated  okysličený

P

pain  bolest
     moderate pain  středně silná, snesitelná bolest
     severe pain  velká, krutá bolest
pancreas  slinivka břišní
parlance  žargon, mluva
participant  účastník
participation  účast
pass  úspěšně vykonat, složit (zkoušku)
     pass grade  známka, která znamená úspěšné absolvování studijních požadavků
pastime  koníček, činnost ve volném čase
patella  čéška
pectoral  prsní
     pectoral muscles  prsní svaly
pectorals, pecs  prsní svaly
pelvis  pánev
penalize  potrestat, penalizovat
perform  provádět, předvádět, vykonávat, dělat
performance  výkon, provedení
permeable  prostupný
persistent  přetrvávající, dlouhodobý
phalanges  kosti prstů
pharynx  hltan
physical education (PE)  tělesná výchova (TV)
pivot  s  otočný bod, střed otáčenív  otáčet se, točit se (kolem nějakého středového bodu, např. stojné nohy)
     pivot point  středový bod otáčení
pivoting  točení (se), otáčení (kolem otočného bodu)
plateau  plateau, stagnace
play the pools  sázet (na výsledky)
pleura  poplicnice
pleural cavity  pleurální štěrbina
point  směřovat, mířit
pole vault  skok o tyči
postgrad  student postgraduálního studia
postgraduate  postgraduální
pot  nádobka, kelímek
power-boating  závody motorových člunů
powerlifting  vzpírání v leže pro postižené
practicals pl.  praktická výuka
prerequisite  nezbytně nutný, povinný, nezbytný předpoklad
President  rektor
prevent  zabránit
prize money  cena ve formě peněz
professor  profesor
professorship  profesura
     hold professorship  mít profesuru, být profesorem
progressive resistance  narůstající odpor
promote  propagovat
protective equipment  ochranné pomůcky
proximal  proximální
pull  s  tah (ve svalu), v  táhnout
pulmonary  plicní
pump out  přečerpat
punish  potrestat
purpose  účel, cíl
pursuit  stíhací závod
push  tlačit, protlačit
     push the hips forward  protlačit boky vpřed
push-up  klik, vzpor ležmo
     push-up position  pozice ve vzporu ležmo

Q

quadriceps  kvadriceps, čtyřhlavý sval stehenní

R

race  závod
radius  vřetenní kost
raise  zdvihnout, zdvihat
     leg raise  cvik při kterém dochází ke zdvihání nohy
     raise arms  vzpažit
rank  postavení, hodnost
reader  docent
reading(s) samostatné studium zadané literatury
recognise  uznat
recognition  uznání
record holder  držitel rekordu
recovery  zotavení
rector  rektor
reduce  omezit, zmenšit
reduction  zmenšení
refer  vztahovat se, týkat
     be referred to (as)  být pojmenován, hovořit o
referee  rozhodčí; rozhodovat
register  zapsat (se)
registrar’s office  studijní oddělení
registration office  studijní oddělení
regularity  pravidelnost
relay  štafeta
religious festival  náboženský svátek
remainder  zbytek
replenish  doplnit, znovu naplnit, zásobit
resistance  odpor
rest  odpočinek
resting heart rate  klidová srdeční frekvence
result  výsledek
retaining  udržování
rib  žebro
     rib cage  hrudní koš
rid of  zbavit se
road cycling  silniční cyklistika
rowing  veslování
rupture  ruptura, přetržení

S

sack  plicní sklípek
safety measures  bezpečnostní opatření
sailing  jachtink
sample  vzorek
     urine sample  vzorek moči
     produce the urine sample poskytnout vzorek moči, vymočit se
sacral  křížový
sacroiliac joint  křížokyčelní skloubení
scale  váha (cvik na rovnováhu)
scapula  lopatka
scuba diving  přístrojové potápění
sculling  veslování (párovými vesly, tzv. skulérské)
seal   těsný uzávěr, těsně uzavřít
semester  semestr
seminar  seminář
senior lecturer  odborný asistent
session  učební jednotka, výuka
     laboratory session (a laboratory, lab)  praktické cvičení v laboratoři
     practical session  praktická výuka
septum  septum, přepážka
set record  udělat rekord
severing  závažné poškození
severity  závažnost
shape the body  tvarovat tělo
shooting  střelba
     shooting sports  střelecké sporty
short  krátký, zkrácený
shortcomings  nedostatky
shortening  zkrácení (svalu)
shot put  vrh koulí
show jumping  parkůr
sitting (position)  sed, pozice v sedu
sit-ups  sedy lehy
skill  dovednost
skeleton  kostra
skull  lebka
sled, sledge  saně
sleep patterns  spánkové zvyky
slide  sunout, posunovat
sliver  naštípnout, štěpit
small of the back  kříž
snap  prasknout
sole  chodidlo
soreness  bolest, bolestivost
sound  solidní, přiměřený
specificity  specifičnost
spectators  diváci
speed  rychlost
     speed skating  rychlobruslení
spinal  páteřní, týkající se páteře
     spinal cord  páteřní mícha
spine  páteř
     cervical spine  krční páteř
     coccygeal  kostrč, kostrční obratle
     lumbar spine  bederní páteř
     sacral spine  křížová páteř
     thoracic spine  hrudní páteř
spleen  slezina
splint  dlaha
split  sed roznožný, čelní rozštěp
spondeo ac polliceor  slavnostně slibuji, slibuji a zavazuji se
sport facility  sportovní zařízení
sport for all  sport pro všechny, rekreační sport
sports medicine  tělovýchovné lékařství
sprain  výron, distorze
squat  dřep
     full squat  plný dřep
     full squat, feet flat  dřep na plných chodidlech
     half squat  podřep
staff  zaměstnanci, pracovníci, personál
stage   etapav  uvádět
stake  materiální podpora
stand   stoj postavte se, zaujměte pozici ve stoje
     standing (position)  stoj, pozice ve stoji
     stand with your toes pointing forward  postavte se, prsty nohou směřují vpřed
     stand/sit with your feet (slightly) apart  zaujměte stoj/sed roznožný, postavte se/posaďte, nohy jsou (mírně)        od sebe
standpoint  hledisko
steeplechase  běh přes překážky (v atletice a v jezdectví)
sternum  prsní kost
stiffness  ztuhlost
straddle  rozkročit se
     straddle stand  stoj rozkročný
straight  rovný, narovnaný, natažený, propnutý
     keep your knees/legs/elbows/arms straight  
straighten  narovnat, natáhnout, propnout
     straighten your legs  natáhněte, narovnejte nohy
strain  nadměrná zátěž, zatížení, natržení, napětí, namožení
strength  síla
strengthen  posílit, posilovat
strengthening   posilování, adj  posilovací (cvik)
stretch  protáhnout, protahovat, natáhnout, propnout, napnout
     stretch the arms forward/backward/upward/to the sides/sideways/   předpažit/zapažit/vzpažit/upažit
stretching  protažení, natažení, propnutí
     stretching exercise  protahovací cvik
student teaching  odborná pedagogická praxe studentů
stunt  akrobatický prvek, trik
submission  odevzdání, přeložení
submissive  podřízený
submit  odevzdat, předložit
substance  látka
success  úspěch
suffice  postačovat, stačit, být dostatečným
sufficient  postačující, dostatečný
supplement   doplněk, dodatek (k diplomu), doplňovat
supply (with)   zásobit, zásobovat (něčím)
susceptibility  náchylnost, tendence k něčemu
sweep  máchnout, švihnout
sweeping  promáchnutí, švihnutí
swelling  otok
swing  s  švih, švihnutí, hmit, v  švihnout, švihat, hmitat
swinging  švihání, hmitání
synchronised swimming  akvabely; synchronizované plavání

T

tarsal bones  nártní kosti
tear  natrhnout, přetrhnout
tendon  šlacha
term   semestr, 2  zkušební termín
test  testovat, otestovat, prověřit
     test positive  mít pozitivní dopingový nález
testing officer  dopingový komisař
thesis  diplomová práce
thigh  stehno
thoracic  hrudní
thumb  palec ruky
tibia  holenní kost
tight  zkrácený, s pocitem napětí (sval)
tightness  zkrácení
tilt  s  sklon, náklon sklánět, naklánět, klonit
     pelvic tilt  sklon pánve
toe  prst nohy
top performance athlete  vrcholový sportovec
top performance sport  vrcholový sport
tournament  turnaj
trachea  průdušnice
tracheal hilum [hailәm] pl. hila  plicní hilus
track  dráha
track and field events  běžecké a technické discipliny (v atletice)
track cycling  dráhová cyklistika
transfer  přenos
treadmill  běhací pás
treatment  léčba
triceps  triceps
trophy  trofej
tuck (position)  v sedu pozice schylmo, “kolébka” v leže na zádech
turf  dostihy
tutor  tutor, vyučující, který vede tutoriál
tutorial  tutoriál (forma výuky, kde se vyučující věnuje pouze jedinému studentovi, či velmi malému počtu studentů)
twist  otáčet, točit
     trunk twist  otáčet trupem

U

ulna  loketní kost
umpire  rozhodčí
undergraduate  vztahující se k bakalářskému studiu
     undergraduate degree  titul dosažený v pregraduálním, bakalářském studiu
     undergraduate degree programme  pregraduální studium
     undergraduate student  student bakalářského programu
underwater sports  sporty pod vodou
uptake  spotřeba
utilization  využití, využívání

V

valve  chlopeň
     bicuspid valve  dvoucípá chlopeň
     tricuspid valve  trojcípá chlopeň
vein  žíla
vena cava superior/inferior  plicní žíla horní/dolní
ventilation  plicní ventilace
ventricle  srdeční komora
vertebra pl. vertebrae  obratel, pl. obratle
vessel  céva
Vice-Chancellor  prorektor
Vice-Dean  proděkan
violate rules  porušit pravidla
volume  objem

W

warm-up  rozcvičení, rozehřátí
warlike nature  válečná povaha
weak  slabý, oslabený, ochablý
weakness  oslabení, ochablost
weight-bearing  nosný (kost, kloub)
weight loss  ztráta/ úbytek váhy
weightlifting  vzpírání
wheelchair  vozíček (pro postižené)
whitewater canoeing  kanoistika na divoké vodě
width  šíře, šířka
     shoulder width  šíře ramen
     keep your feet at the shoulder width  nohy umístěte na šíři ramen
     your legs are shoulder-width apart  nohy jsou na šíři ramen
workout  cvičební/tréninková jednotka, tělesná zátěž, zatížení
wrestling  zápas (sport)
wrist  zápěstí

X

X-rays  roentgenContent        Chapters: 1 2 3 4 5 6 7        Vocabulary       Listening        References