Následující informace pro psaní a dodávání článků do TVSM mají charakter doporučení, jejichž dodržením nám významně ulehčíte práci a urychlíte tak redakční řízení.

Struktura příspěvku

Rozsah textu není předem omezen, nicméně doporučená délka je 3–9 stran. Seriálové články jsou po dohodě s redakcí možné. V případě nutnosti hlubších zásahů do textu se s autorem osobně spojíme a dohodneme podrobnosti. Články nemají předepsanou strukturu, avšak doporučujeme vymezení části úvodní, vlastního sdělení a závěru.

Formátování textu

Příspěvek musí být ve formátu Microsoft Word (.doc nebo .docx). Text má jednoduché řádkování, je zarovnaný doleva a používá se 12bodový font Times New Roman.

Tabulky

Tabulky připravte pomocí zabudovaného tabulkového editoru MS Word. Používejte jednoduché formátování, žádné barvy ani stínování. Tabulka může být přímo na odpovídajícím místě v textu nebo ji dodejte v samostatném souboru (např. Tab1.doc) a do textu na ni dejte jen odkaz. Tabulky připravené v editoru MS Excel dodávejte v samostatných souborech.

Obrázky

Obrázky posílejte samostatně v příloze (např. Obr1.tif), aby bylo zachováno jejich plné rozlišení (nekomprimovaný TIF nebo JPG) – 300 dpi u fotografií, 1200 dpi
u pérovek. Nevkládejte je přímo do textu (Ctrl + C – Ctrl + V)! Jedná-li se pouze o ilustrační fotografie mohou zůstat bez popisu. Pokud se jedná o obrázek jasně popsaný v textu článků, uvádí se u článků pouze jeho číslo a v textu je na něj odkaz.

Referenční seznam

Reference jsou umístěny na konci příspěvku v abecedním pořadí a musí být v souladu s ČSN ISO 690 (viz příklady). Pro reference nelze použít poznámky pod čarou. Pečlivě reference překontrolujte, abyste se ujistili, že jsou správně a jsou zařazeny pouze v případě, že jsou citovány v textu. Uvedeny mohou být pouze reference, které byly publikovány nebo jsou přijaty k publikování. Kde je to možné, musí být uvedena URL adresa odkazující na referenci.

Příklady:

KRIŠTOFIČ, J. Gymnastické posilování – motoricko-funkční příprava. Praha: FTVS UK, 2014. 160 s. ISBN 978-80-87647-15-8.
VINDUŠKOVÁ, J. Připravujeme se na atletický čtyřboj základních škol (III. část) Těl. vých. Sport. Mlád., 80(2), s. 21–29. ISSN 1210-7689.
VESELSKÁ, D. Joga pre zdravie. 2015 [online]. [cit. 2017-14-04]. Dostupné z http://www.jogaprezdravie.sk/zaklady-jogy/item/43-styly-jogy.

Abstrakt, název a klíčová slova v angličtině

Abstrakt v angličtině stručně vyjadřuje myšlenky článku. Doporučená délka abstraktu je 100 slov a nesmí přesáhnout 200 slov. V angličtině je doplněn také název článku a 3 až 6 klíčových slov.

Kontakt

K urychlení komunikace připojte nezbytné údaje o sobě, telefonní a mailové spojení, adresu pracoviště. Uveďte, zda je v případě potřeby možnost osobní domluvy na fakultě (např. náhled fotografií před tiskem, vyzvednutí autorského výtisku apod.).